OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

Úvod

 

 
 

Benvenuti - Υποδοχή - Welcome - Bienvenue - Bienvenidos - Willkommen

 
 
Vlajka SR 

Stredná odborná škola 

Secondary School of Enterprise

Stredná odborná škola 

Secondary School of Transport 

 

Sova 

 

Metodický útvar grafických predmetov

 

ADMINISTRATÍVA  A  KOREŠPONDENCIA

administration and correspondence

TECHNIKA ADMINISTRATÍVY

technique of administration

 

 
 

Študijný odbor: 6341 6 škola podnikania
School branch: 6341 6 enterprising

denné štúdium absolventov základnej školy
for students with daily attendance

 

Študijný odbor: 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy
School branch: 3760 6 00 transport economy

denné štúdium absolventov základnej školy
for students with daily attendance

 

 

Consulta

 

 

Klávesnica

 

Svetový rekord v písaní na PC 928,43 čistých úderov za 1 minútu dosiahla
Ing. Helena Matoušková (ČR)

Ing. Helena Matoušková (ČR) achieved 928,43 clear strikes per 1 minute on PC and it was the world record

Svetový rekord 

Ciele predmetu:

  • študenti by mali nadobudnúť klávesnicovú gramotnosť, t. j. zručnosť obsluhovať klávesnicu písacieho stroja alebo počítača desiatimi prstami hmatovou metódou. Písať desaťprstovou hmatovou metódou znamená písať racionálne, všetkými desiatimi prstami, hmatom, podľa prstokladu, t. j. naslepo, bez zrakovej kontroly. (Psaní na stroji, počítači všemi deseti prsty.) Dôsledné dodržiavanie hmatovej metódy umožňuje sústrediť sa na text, písať uvoľnene s minimálnou fyzickou a psychickou námahou. Naopak, striedavé sledovanie predlohy a prstov unavuje zrak, vyvoláva bolesti hlavy, vyčerpáva psychicky a spomaľuje písanie. Pri vracaní zraku na predlohu sa často stráca orientácia v texte a vznikajú typické chyby z prehliadnutia: vynechávanie, pridávanie alebo opakovanie slov či riadkov. Rýchly a presný výkon zaručuje len dokonalé ovládanie klávesnice hmatom (prvý ročník),
  • študenti by mali ovládať normalizovanú úpravu písomností (STN 01 6910),
  • študenti by mali získať prehľad o úradnej a podnikovej korešpondencii (obchodní korespondenci-obchodní korespondence, obchodná korešpondencia),
  • študenti by mali vyhotovovať písomnosti z vecného, formálneho, štylistického hľadiska,
  • študenti by mali vyhotovovať vnútropodnikové písomností, súkromné písomností, osobné listy, zamestnanecké písomností, jednoduché právne písomností,
  • študenti by mali aplikovať získané poznatky z ostatných predmetov, predovšetkým zo slovenského jazyka, ekonomiky, informatiky,
  • študenti by mali využívať poznatky z cudzích jazykov pri tvorbe písomnej dokumentácie pri styku so zahraničím,
  • študenti by mali vedieť obsluhovať prostriedky reprografickej, reprodukčnej, spojovacej techniky, moderné prostriedky pre automatizované spracovanie textov a bežné a kancelárske pomôcky,
  • študenti by mali dodržiavať bezpečnosť práce pri práci s elektronickými strojmi a počítačmi,
  • študenti by mali využívať vedomosti a zručnosti z predmetu informatika, by si mali zracionalizovalizovať prácu pri vyhotovovaní písomností pomocou počítača,
  • študenti by mali chrániť a nezneužívať softvér, vytvorené hodnoty na nevhodné účely.

Subject´s goals:
  • Students should gain keyboard´s literacy and skills, e.g. skills of how to operate the keyboard of type writer or personal computer by ten fingering method. It means to type rationally, by all ten fingers, by sense of touch, according to fingering - without looking and eyes checking. It allows you to concentrate on the text and type relaxedly with minimal physical and psychological effort. On the contrary, changing in watching model text and fingering may cause eye strain, headache, it takes a lot physical strengths out of writer and slows down typing. Because of turning eyes back on model text, the writer loses orientation in the text and typical mistakes of oversight, skipping, adding or repeating words or lines usually appear. Only perfect hadling of fingering (first grades) assures quick and accurate performance.
  • Students should handle Slovak Technical Norms (STN 01 6910). 
  • Students should gain the grasp of official and business documents.
  • Students should write out documents from factual, formal and stylistic point of view.
  • Students should write out internal documents, privat documents, personal documents, employee documents and simple legal documents.
  • Students should apply gained knowledge from other subjects, mainly from slovak language, economy or computer science.
  • In writing out written documents for foreign business partners students should also use knowledge from foreign languages.
  • Students should know how to operate reprographical, reproductive, connencing, modern tools for automatical processing texts and usual and office aids.
  • Students should abide by safety while working with electronical machines and computers.
  • Students should use knowledge and skills from computer science and also they should rationalize work in writing out documents by computers.
  • Students should profect and not exploit software and set values for unsuitable purpose.


Strojopis E-mailCopyright © ABreza 2021